წყარო: ქობულეთის სანდასუფთავებაში 15-მდე ადამიანი ფიქტიურადაა დასაქმებული
საზოგადოება