აღდგენილი კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლი
კულტურა