შაბათი 21, სექტემბერი 2019

საკონსტიტუციო სასამრთლოს გადაწყვეტილება

27, ივლისი 2018 20:13:00

საკონსტიტუციო სასამართლომ  3 მოქალაქის სარჩელი  პარლამენტის წინააღმდეგ დააკმაყოფილა. მოსარჩელე მხარე სადავოდ ხდიდა „კულტურული მემკვიდრობის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ ნორმას, რომელიც გამორიცხავდა რელიგიური კონფესიების  საკუთრებაში არსებულ  კულტურული მემკვიდრეობის  იბიექტებზე  კანონით გათვალისწინებული ზოგიერთი ვალდებულებების გავრცელებას. სადავო ნორმიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს არ ჰქონდა უფლებამოსილება, ძეგლის მესაკუთრე რელიგიური კონფესიებისთვის  დაეკისრებინა პასუხისმგებლობა ძეგლის მოვლა-პატრონობის პირობების დარღვევისთვის, ან მესაკუთრის თანხმობის გარეშე ჩაეტარებინა ძეგლზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოები.


დღის ამბები