მარიკულტურის განვითარებისთვის სახელმწიფო იზრუნებს
კულტურა