საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, შემცირებულია
საზოგადოება