კვირა 18, აგვისტო 2019

სკოლებში, პირველკლასელთა დოკუმენტაციის წარდგენა დაიწყო

13, ივნისი 2019 17:22:00

საჯარო სკოლებში, პირველკლასელთა დოკუმენტაციის წარდგენა დაიწყო. მოსწავლის მშობელმა ან მეურვემ, არჩეულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბავშვის დაბადებისა და მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები, უნდა წარადგინონ. დუკუმენტებს თან უნდა ერთვოდეს მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, მისი საცხოვრებელი ადგილისა და ტელეფონის ნომრის  მითითებით. ბავშვის დაბადების მოწმობა კი, ნოტარტიულად უნდა იყოს დამოწმებული. დოკუმენტაციის წარდგენა  21 ივნისის ჩათვლით არის შესაძლებელი. წინააღმდეგ  შემთხვევაში, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.

 

ავტორი(ები)

186