მოქალაქეს უძრავ ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ
ეკონომიკა