სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატების გაცემა დაიწყო
განათლება