ჩვენ დავიბადეთ თანასწორნი და განსხვავებულნი
საზოგადოება