დაკმაყოფილებული მოთხოვნა და ახალი პროტესტი
საზოგადოება