მრავალშვილიანი მშობლი სსტატუსის დადგენა 1 200 - ზემ მეტი მოქალაქემ მოითხოვა
საზოგადოება