დაფინანსების მიღების მიზნით, 9 პარტიამ ცესკოს მიმართა
არჩევნები