მასწავლებლის საგნობრივი კომპეტენციის გამოცდაზე გასული პედაგოგებიდან ნახევარზე მეტმა მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა
განათლება