ამორჩეველთა განათლება, საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის განვითარებისთის
საზოგადოება