ეკონომიკა
ეკონომიკა
ფერმერებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ფართობების უყიდლო დამუშავება

2021 წელს აჭარაში სოფლის მეურნეობაში ჩართული სას ფერმერებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ფართობების უყიდლო დამუშავება...

turi

სამართალი
s
s
s