კვირა 15, სექტემბერი 2019

არასრულად შევსებული ქონებრივი დეკლარაცია

06, დეკემბერი 2018 14:49:00

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის 8 თანამდებობის პირს ქონებრივი დეკლარაცია არასრულად აქვს შევსებული - კვლევას „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“ აქვეყნებს. გამოიკვეთა, რომ 6 შემთხვევაში, საჯარო მოხელეი დეკლარაციაში მათი ოჯახის წევრების ქონებას სრულად არ ასახავდნენ. ორი კი პარალელურად საწარმოს ხელმძღვანელად ფიქსირდებოდა, რაც ინტერესთა შეუთავსებლობაა. მესამე სექტორის შეფასებით, აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვადასხვა საწარმოში წილების მფლობელ თანამდებობის პირებს აქციები სხვა პირებისთვის მინდობით არ გადაუციათ, რაც საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის მოთხოვნათა დარღვევას წარმოადგენს.