ბათუმის სკვერებში სეზონურად მოყვავილე მცენარეებს რგავენ
საზოგადოება