უკიდურესად გაჭირვებულ დებს ხელისუფლებამ საარსებო წყარო შეუწყვიტა
საზოგადოება